Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί  ένα εργαλείο για την επικοινωνία, ενημέρωση και διαβούλευση με τους φορείς και τους κατοίκους της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης του νέου Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων" (ΤΑΠΤοΚ), που θα υποβάλει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1839/22-6-2016).

Για την επίτευξη της αρχής της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης»,  η οποία αποτελεί δομικό στοιχείο όλων των προγραμμάτων LEADER που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και τη κατάρτιση μιας ρεαλιστικής και αειφορικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ μέσω της παρούσας ιστοσελίδας επιδιώκει τη συλλογή απόψεων - προτάσεων σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα (περιοχή εφαρμογής, θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης, δράσεις, κ.λπ) καθώς και ιδέες και προτάσεις για επενδυτικές δραστηριότητες ή δράσεις δημόσιου και συλλογικού χαρακτήρα.

Από το menu "Το πρόγραμμα" μπορείτε να ενημερωθείτε για το βασικό περιεχόμενο του προγράμματος.

Από το menu "Διαβούλευση" μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε:

- Το "ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ" για τις προτάσεις και απόψεις σας σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα.

- Το "ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ" για προτάσεις/ιδέες για επενδύσεις ή έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τη πορεία του προγράμματος.

Για οποιεσδήποτε προτάσεις ή παρατηρήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας έγινε με τη συνεργασία του ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Α.Α.Ε. ΟΤΑ το οποίο ευχαριστούμε.